Denné menu na Považí

Podmienky používania dennemenu123.sk

Článok I

Základné pojmy

dennemenu123.sk je internetový portál, na ktorom Používatelia môžu vyhľadávať ponuky denného menu z ponuky Reštaurácií zverejnených na tomto portáli.

Používateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva akékoľvek služby portálu dennemenu123.sk.

Reštaurácia je prevádzkovateľ stravovacích služieb ponúkajúcich denné menu a zverejnenuje ho na portáli dennemenu123.sk. Využívaním portálu dennemenu123.sk sa reštaurácia zaväzuje vkladať iba pravdivé údaje o reštaurácii, jej službách a aktuálnych ponukách a udržiavať ich aktuálne.

Článok II

Základné podmienky
Prevádzkovateľ poskytuje na portáli dennemenu123.sk priestor pre zverejňovanie služieb ponúkaných Reštauráciami.

Článok III

Zodpovednosť za škodu
Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu dennemenu123.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb portálu dennemenu123.sk, ani za spôsob akým služby portálu dennemenu123.sk Používatelia využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu dennemenu123.sk Používateľom, či tretími osobami.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu dennemenu123.sk.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu dennemenu123.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

Prevádzkovateľ portálu dennemenu123.sk negarantuje správnosť, úplnosť, pravdivosť a aktuálnosť informácii zverejnených na portáli dennemenu123.sk.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné nekalosúťažné konanie jednotlivých Reštaurácii a nezodpovedá za porušovanie autorských práv a iných práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva, ktoré by mohlo vyplynúť z informácii zverejnených na portáli dennemenu123.sk.

Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť dennemenu123.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo prerušiť alebo pozastaviť funkčnosť portálu dennemenu123.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli dennemenu123.sk, alebo v súvislosti s nefunkčnosťou a chybovosťou portálu dennemenu123.sk alebo v súvislosti s činnosťou iných používateľov či z iných dôvodov.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu jedál a služieb poskytovaných Reštauráciami, akékoľvek reklamácie je potrebné uplatňovať priamo u Reštaurácie, od ktorej bolo jedlo, resp. iné služby zakúpené.

Článok IV

Ochrana osobných údajov
Používateľ nezbiera a neposkytuje osobné údajev tretím stranám.

Článok V

Záverečné ustanovenia
Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu dennemenu123.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu.

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup Používateľa alebo Reštauráciu na portál dennemenu123.sk.

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach portálu dennemenu123.sk. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok používania. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok. Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.

V Považskej Bystrici, dňa 15.4.2017
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním a podmienkami používania.
© 2014 - 2023 dennemenu123.sk | Všetky práva vyhradené | tvorba web stránok INCUBEMEDIA